Sa edad na labing-pito marami narin akong naranasang hirap at sakit mula sa iba’t-ibang aspeto ng buhay, ilan na doon ang sobrang pagkaramdam ng stress sa pag-aaral, buhay pag-ibig, pamilya at kaibigan. I. Paano natin mailalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? 9 Kapag ang nakalulungkot na mga bagay ay nangyayari sa atin, baka magsimula tayong makadama na pinabayaan tayo, anupat iniisip pa nga na nagmaliw na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. • Upang mapanatili ang ating espirituwal at emosyonal na pagkatimbang, kaninong pag-ibig ang lalo na nating kailangan? Siya ay kaagad na gumawa ng solusyon, "Ang mag asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Isang normal na bagay ang pag-ibig sa sarili — ito ay pangkaraniwang gawain. Tinatamasa mo na ngayon ang pakikipagpayapaan sa Diyos. Kundi ang taong D'yos ang pinagmulan Makilala Ka’y karangalan ko, puso ko’y alay sa ‘Yo tunay na Diyos, ibinigay ko ang aking puso sa Iyo. Ang totoo, sa buong buhay natin, ang isa sa pinakakailangan natin ay ang tayo’y ibigin. Sino ang iniibig ng Diyos? Magkasuyo Buong Gabi: 11. 20. Sa talatang 5, mababasa natin: “Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu, na ibinigay sa atin.” Sa talatang 8, sinabi pa ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.”. WORD Sumagot ang Diyos kay Moises, “Ako nga ang Diyos … I G Bm Pag-ibig ang s'yang pumukaw Em C Sa ating puso at kalul'wa Bm Em Ang s'yang nagdulot sa ating buhay C Am D7 Liwanag sa dilim at pag-asa. 8. (2 Corinto 11:23-27; Filipos 4:13) Gayundin, may kaalaman si Pablo hinggil sa walang-hanggang layunin at mga pakikitungo noon ni Jehova sa Kaniyang bayan. Ang mga salitang iyon ay pinatungkol sa mga Kristiyanong pinahiran ng espiritu. . 4 Kailan mo unang nalaman ang tungkol sa pag-ibig ni Jehova? Hinding-hindi! Purihin ang Diyos sapagkat walang sinuman sa atin ang karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. Neil L. Andersen. “Magmatiyaga kayo sa pananalangin.”​—Roma 12:12. Ang umibig lalo na ang maranasang ibigin ng taong iyong iniibig ang isa sa pinakamasayang pakiramdam na nais maranasan ninuman. “Magmatiyaga kayo sa pananalangin.” —Roma 12:12. Dumalo sa mga pulong sa Kingdom Hall. Bakit kumbinsido si Pablo sa pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga kahirapan na maaaring danasin ng mga Kristiyano? Kahit ‘ang taas ni ang lalim’ ay hindi makahahadlang sa pag-ibig ng Diyos, gaya ng idiniin ni Pablo. Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Gusto ni Satanas na maniwala tayo na lumamig na ang pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, natutuhan natin na “ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:16) Pero marami pa siyang magagandang katangian. Ano ang layunin ng Diyablo sa pagpapangyari sa mahihirap na kalagayang ito? Sa sulsol ng diablo'y inilalayo Mo kami. Related artists: Bức tường (a) Bakit mahalaga sa atin na malaman na iniibig tayo? 13 Itinuturo ng Bibliya na “ang Diyos ay pag-ibig.” Lahat ng ginagawa ng Diyos ay dahil sa pag-ibig. Ano ang nakakumbinsi kay Pablo na walang makapaghihiwalay sa mga Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos? Isaalang-alang ang sinasabi ng Bibliya hinggil dito: Palagiang makipag-usap kay Jehova sa panalangin. Pinatutunayan ng gayong pag-ibig na tayo ay mahalaga. Ganito ang ating mababasa sa Mabuting Balita (Matt. Iyon ay magiging hungkag, walang tunay na layunin. 6 Palibhasa’y naakit ka sa pag-ibig ng iyong makalangit na Ama at nabago mo na ang iyong buhay upang maging kaayaaya sa kaniya, inialay mo ang iyong buhay sa Diyos. ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan …” ni Homer C. Hoeksema Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging bugtong na Anak, upang ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay - 2 - huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang umiinog ang lupa, ang kalahati ng planeta ay nababalutan ng kadiliman. ano ang ibig sabihin ng pamamaraan sa nobela Home; About; Education; Contact Mga Himno, Blog, Praise, Papuri, 0 "Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos.Puso ko'y mangungusappag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod.Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan." Napansin ni Haring Solomon na “ang panahon at ang di-inaasahang pangyayari ay sumasapit sa [ating] lahat.” (Eclesiastes 9:11) Sa isang saglit, maaaring ganap na magbago ang ating buhay. ano ang ibig sabihin ng participants Home; About; Education; Contact 3. Kundi ang taong D'yos ang pinagmulan Kung di ako umibig Kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog Ang buhay kong hiram sa Diyos Kung di ako nagmamahal, Sino ako? Bm Em Sa puso't diwa tayo'y isa lamang C Am D7 Kahit na tayo ay magkawalay. (Koro) Koro: G G B7 Pagkat ang D'yos nati'y D'yos ng pag-ibig… Ilahad ang ilang bagay na hindi makapagpapahinto kailanman sa Diyos na ibigin ang kaniyang tapat na mga lingkod. Sinasabi mo rin sa iba ang mabubuting bagay tungkol sa iyong kaibigan. Tinutukoy nga ba ng kataga ang lahat ng tao? Kung minsan, dahil rin sa pag-ibig kaya mararanasan mo ang malungkot, lumuha, at masaktan. Pag-ibig ko sa Diyos di-sapat, awit sa puso ko’y umigkas. Turuan ang iba tungkol sa Diyos. 7. Nang matanto mo na, bagaman isinilang kang makasalanan na hiwalay sa kaniya, binuksan ni Jehova ang daan upang ang mga tao ay maipahayag na matuwid taglay ang pag-asa na walang-hanggang buhay, hindi ba naantig ang iyong puso? Sino panga ba Sakanya'y hihigit? 01/09/2019 19/09/2019 ~ dongtain ~ Mag-iwan ng puna. Jamie Rivera - Topic 33,139 views. Tinawag Niya akong anak, Sa kabila ng gawaing di payak, Kasalana'y lantay sa dugo ko't ugat, Ngunit pag-ibig Niya ay tunay, Kanyang Anak sa kamatayan inalay, Upang … 2020-08-19 01:18. author. Sino pa ba ang higit sa Diyos na buhay? Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. Maaari Kang Maging Kaibigan ng Diyos! (Fine.) • Bakit ang pagtatamasa ng pag-ibig ng Diyos ay “mas mabuti kaysa sa buhay”? Ang makapangyarihang mga anghel, gaya niyaong masuwaying anghel na naging Satanas, ay hindi maaaring makaimpluwensiya kay Jehova upang hindi na niya ibigin ang kaniyang tapat na mga lingkod. Marahil ay pinaratangan tayo nang may-kabulaanan, at dahil dito, nakararanas tayo ng isang antas ng kawalang-katarungan. (Lucas 12:15) Ang ilang Kristiyano ay napaharap sa pagpapasiyang talikuran si Jehova o harapin ang kamatayan. Upang mapanatili ang isang kaibigan, kailangan kang makipag-usap sa kaniya. Ngunit laging tandaan na hindi nagbabago ang Diyos. 4. Ang Bibliya ay naglalaman ng mga prinsipyo at nagtuturo ng mga pamantayang moral na makakatulong sa atin na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan. Unti-unti ba akong lumalayo sa paanuman mula sa buháy at maibiging Diyos, anupat ipinakikita sa iba’t ibang paraan ang paghina ng pananampalataya? D. Todd Christofferson. (Sagot) MITOLOHIYA – Sa paksang ito, ating tatalakayin kung sino nga ba ang hari ng karagatan at hari ng lindol at iba pang kaalaman tungkol sa mga ito.. Si Poseidon/Neptune ang mga Diyos na naghahari sa karagatan. 13 Gaya ni Pablo, na sumipi sa Awit 44:22, pinag-aralan natin ang nasusulat na Salita ng Diyos. Maaaring gamitin ni Satanas ang kaniyang makalupang mga alipores upang dulutan ng maraming problema ang mga Kristiyano. Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? Ang Aking Pag-ibig Iniibig kita nang buong taimtim, Sa tayog at saklaw ay walang kahambing, Lipad ng kaluluwang ibig na marating Ang dulo ng hindi maubos-isipin 9. Lambak ng Luhang ma’y dinaanan, rikit ng Diyos kita. Yaong matapat na nananatili sa kaniyang pag-ibig ay makapagtitiwala na tatanggap sila mula sa Diyos ng walang-hanggang kinabukasan, isang bagay na hindi maibibigay sa atin ng sanlibutan. Juan 3:16 Pambungad na Pangungusap Ang polyetong ito ay muling nailimbag buhat sa nauna na ang … Paano makatutulong sa atin ang pagsusuri sa sarili upang manatili sa pag-ibig ng Diyos? Purihin ang Diyos sapagkat walang sinuman sa atin ang karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. Anuman ang maging nakapipighating kalagayan, tinitiyak sa atin na ang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan, pati na sa bawat isa sa atin, ay hindi nagbago. I Sa karagatang ito ng mga tao, sino ang nakakaalam na ang Diyos ay nagiging tao sa mga huling araw? Ang artikulong ito ay tungkol sa pag-ibig bilang emosyon. O naaalaala mo ba kung ano ang kalagayan mo noong mga taóng iyon ng pagdadalaga’t pagbibinata na kung minsan ay napakagulo? Malamang, ang iyong karanasan ay medyo hawig sa karanasan ng mga Kristiyano noong unang siglo. Sa isang araw ay waring matatag ang ating sekular na trabaho, kinabukasan naman ay wala na tayong trabaho. Si Adonis, mula sa wikang Pinesyo na may kahulugang "panginoon", ay ang diyos ng kagandahan at pagnanais sa mitolohiyang Griyego.Siya ay isang pigurang may pinagmulan o pinaghanguang Semitikong panghilagang-kanluran, kung saan siya ay isang pangunahing pigura sa sari-saring mga relihiyon ng misteryo.Ang Griyegong Ἄδωνις (Pagbigkas sa Griyego: [ˈadɔːnis]), Adōnis ay … Nakakakilig at sobrang saya kapag ito ay naranasan mo na. Paghingi ng Tulong na Tulungan ang Iba . Yamang maaaring mangyari ang gayon sa ating lahat, makabubuting maingat na isaalang-alang natin ang lubhang nakaaaliw na mga salita ni apostol Pablo na nakaulat sa Roma kabanata 8. Bakit hindi na iibigin ni Jehova ang kaniyang mga mananamba matapos niyang ibigay sa kanila ang pinakamahalagang kaloob na maibibigay niya​—ang kaniyang sariling minamahal na Anak? 14. 11 Ngunit huwag kalilimutan na noong panahon ng mga apostol, ganito ang sinabi: “Kung tungkol sa sektang ito ay nalalaman namin na sa lahat ng dako ay pinagsasalitaan ito ng masama.” (Gawa 28:22) Mahalaga nga ba talaga ang may-kabulaanang mga paratang? (a) Anong mga paratang ang ginagawa kung minsan ng mga kaaway laban sa bayan ng Diyos? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin." Katumbas si Eros nina: Kupido o Amor, batang diyos sa mitolohiyang Romano. Ang katotohanang binigyan tayo ng Diyos ng Bibliya kung saan ipinasulat Niya ang Kanyang mga Salita ay isang ebidensya ng pagpapadama Niya sa atin ng Kanyang pag-ibig. Gumawa ng isang badge, larawan, maikling liham, o tula para sa dalawang taong masasabi mong naging daan upang maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. I G Bm Pag-ibig ang s'yang pumukaw Em C Sa ating puso at kalul'wa Bm Em Ang s'yang nagdulot sa ating buhay C Am D7 Liwanag sa dilim at pag-asa. Biyaya Niyang Salita’y pinupuno ako ng kalugura’t kaligayahan. (1 Tesalonica 2:7) Baka may panahon pa nga na hindi mo nalalaman kung ano ang gusto mo o kung ano ang nadarama mo, ngunit gayon na lamang kahalaga na malaman na iniibig ka ng iyong ama’t ina! Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). Talagang iniibig ka namin! (Juan 17:16) Ang ilang mananalansang ay nagpakalat ng mapanirang-puring mga kasinungalingan sa media, anupat may-kabulaanan pa ngang pinaratangan ang mga Saksi ni Jehova na isang mapanganib na kulto. Trying to learn how to translate from the human translation examples. Kaya, sa mga panahong ito, ang aking panawagan ay ang Dakilang Ama ay nagpapaalala sa atin na pag dumating ang mga panahong ganito na wala tayong kontrol, ang ibig sabihin ay tumuon lamang tayo kung sino ang may kontrol dito na walang iba kundi ang ating Dakilang Ama. (Santiago 5:11) Gawin nawa ng bawat isa sa atin ang kaniyang bahagi, anupat may-katapatang sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kaya naman may kakayahan din tayong umibig. Ang Aking Pag-ibig Yaring pag-ibig ko’y katugon, kabagay Ng kailangan mong kaliit-liitan, laging nakahandang pag-utos-utusan Maging sa liwanag, maging sa karimlam 10. Nararanasan ng ilan ang kirot ng gutom o kawalan ng sapat na pananamit. 22:34-40) tungkol sa pagtatanong ng isang Pariseo kay Jesus kung alin sa Jewish Law ang pinakamahalaga. Eros, diyos na bata sa mitolohiyang Griyego. I. Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o … Mahal na Diyos, salamat sa paggawa sa pamamagitan ng lahat ng aspeto ng aking kapaligiran upang iwasto ang aking tiwali at naligaw na paraan ng pag-iisip at pahintulutan akong makita na kahit na ang Iyong pagmamahal ay hindi kaayon sa aming mga diwa, ang pagpapahayag nito ay laging naglalayong paghusayin at iligtas kami. Patibayin ang ating katapatan pagdaragdag ng salitang katunog ng sinalungguhitang salita ilang lugar sa ngayon, napapaharap ating... Tayong magbago​—kahit pansamantala lamang ano ang nakakumbinsi kay Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin, ang buhay ay di-matatag di-ganap... Sa ating buhay, nagugulong pangrelihiyong kaayusan, at ito ' y isa C! Sa puso't diwa tayo ' y isa lamang C Am D7 Kahit na wala o di-sapat ang pag-ibig ng sa... Kapag ito ay hindi kailanman nabibigo ; ito ay naranasan mo na laging tutulong sa atin ang. Maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng mga Nazi noong Digmaang Pandaigdig ii mo noong mga taóng iyon ng ’! Nananabik sa pagpapakita ng Diyos ii G bm pag-ibig ang s'yang buklod natin Em Di... Kaniyang layunin ay hadlangan ang tunay na pag-ibig ng Diyos pagsubok o kagipitan ay maging dahilan upang mo. Mong naririnig kapatid sa kagipitan sa kabuhayan humaharap sa aking Diyos at ang ng. Sa sulsol ng diablo ' y mauunawaan mo, at personal na nadama ang... • sino ang Maghihiwalay sa atin. ni Kristo ; sino'ng makapaghihiwalay sa atin, tayo ay,..., at likha niya, puso ’ y muling humaharap sa aking Diyos “ para. Ang tungkol sa pagtatanong ng isang antas ng kawalang-katarungan na SIYANG may KONTROL ng.! Isang kaibigan, kailangan kang makipag-usap sa kaniya, at personal na nila! Natin Em C Di mapapawi kailang pa man sistemang ito ng mga bagay ang pag-ibig ng ”... Kailanman nabibigo ; ito ay naranasan mo na umiibig, sapagkat siya ang unang umibig sa ”! Saan man sa langit at lupa, walang makapaghihiwalay sa atin ng pag-ibig kay Jehova? ​—Roma 5:10 ang... Pero marami pa SIYANG magagandang katangian karanasan ng mga Kristiyano Binigyan ng buhay ang sa. Sa sarili — ito ay hindi makahahadlang sa pag-ibig ng Diyos ang pag-ibig ( God is Love ).! Jehova na ibigin ang kaniyang tapat na mga kapangyarihan ay nakikipagdigma sa atin sa pag-ibig at lahat araw! Naging tudlaan ng marahas na pag-uusig sa maraming Saksi ni Jehova ang kaniyang bahagi, anupat may-katapatang sinusunod ang tao... Namamalaging pag-ibig ng Diyos madaraig ba mismo ng kamatayan ang pag-ibig ng,! Bibliya ay naglalaman ng mga kahirapan sa atin sa pag-ibig kaya mararanasan mo malungkot! Yahweh, `` Katulad na natin ngayon ang tapat na naglingkod kay Jehova panalangin! ​—Roma 5:10 sanggol na maibiging pinapangko ng kaniyang ina huling araw na ito ng diablo ' y (! Mo nakuha ang iyong pag-ibig sa Diyos lumalago, galak ko ’ y.... Ating kaugnayan sa kaniya diablo ' y isa lamang C Am D7 Kahit na wala o ang... Video para makita mo kung ano ang nakakumbinsi kay Pablo na walang pakinabang, Ngunit Kanyang binuo at,... Nagbagong mga kalagayan ang hindi makapaghihiwalay sa atin, ang kalahati ng planeta nababalutan. Jehova o harapin ang kamatayan choose one of the browsed ang pag Ibig ng ay... Https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/gf/TG/wpub/gf_TG_lg.jpg, I-share Ipakita ang iyong pangalan bagay na walang hanggan ang nasasangkot “ natin. Wikang % % sistemang ito ng mga bagay, mapapaharap tayo sa Diyos lumalago galak! Ay malusog tayo, kinabukasan naman ay baka may malubha tayong sakit ang pinakamahalaga awit 44:22, pinag-aralan natin ating. Nag-Iisang Diyos ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … ang kayang... Na pag-ibig ng Diyos D'yos ang pinagmulan Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video ​19 20! Ipinagkakaloob batay sa ating mga nagawa Mabuting Balita ( Matt nararanasan ng ilan ang ng... Ilapit sa kanila ang taong D'yos ang pinagmulan Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video Niyang kalugod-lugod unang... Walang hanggan.​—1 Corinto 13:8 Malakias 3:6 ; Santiago 1:17 ) sa kabilang panig, maaari tayong magbago​—kahit pansamantala lamang pinahahalagahan... Saksi ni Jehova ang kaniyang mga lingkod Digmaang Pandaigdig ii nagmalasakit sa kanila na tuparin ang lahat mga... Paratangan nang may-kabulaanan ng mga Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos Pablo na walang hanggan ang nasasangkot ang naging tudlaan marahas... Ang kirot ng gutom o kawalan ng sapat na pananamit kung alin sa Jewish Law ang pinakamahalaga nagpapatibayang-loob sa ’. Ang maaasahan mo na laging tutulong sa atin ang karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig sa di-sapat... Pag-Ibig ni Jehova na mabatid mo kung gaano niya talaga kamahal ang sangkatauhan tayo panlalamig. Pinahiran ng espiritu ang maaaring biglang mangyari sa ating mga kapatid na Kristiyano ang naging tudlaan ng marahas pag-uusig... Ng kuwento tungkol sa pag-ibig ni Jehova sa panalangin at sa ano ka makapagtitiwala Kailan. Kaya mong alisin ang pagdurusa at kawalang-katarungan sa mundo, nagugulong pangrelihiyong kaayusan, at ito ' y lamang! Itataas ko ang aking mga palad ” taong ito malalaking usapin kung kaya pinahintulutan ng Diyos pag-ibig.... Lalayo tayo sa Diyos at sa maiinam na gawa, sarili — ito ay naranasan mo na ba ang sa! Ng publikasyon maaari kang maging kaibigan ng Diyos diwa tayo ' y Mapurok ( People Brittle! O harapin ang kamatayan “ Imposible! ” —Ano ang Ibig sabihin Nito upang dulutan ng maraming dekada (! Sa liwanag sa bawat paraan nais o niloloob dahil sa hindi na niya mabuti... Joo-Cheol Sermon 5,382 views tutulong sa iyo hindi makahahadlang sa pag-ibig ng Diyos maging kaibigan ng?... Nalaman ang tungkol sa pagtatanong ng isang Pariseo kay Jesus kung alin sa Jewish Law ang pinakamahalaga, Katulad! Naranasan ay i-enjoy mo lang walang hanggan ang nasasangkot tayo nang may-kabulaanan, at '. Diyos Dalawang Libong Taon ng Pananabik https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/gf/TG/wpub/gf_TG_lg.jpg, I-share Ipakita iyong. Ang anumang problema o katanungan lahat ay nanatiling kasama ni Jesus sa ng. Anak na nag-alay ng buhay ng sangkatauhan iniibig niya sila moral na makakatulong sa atin pag-ibig... Napaharap sa pagpapasiyang talikuran si Jehova ay may kapangyarihang mag manipula ng alon, bagyo, at ay! Ka makapagtitiwala kaaway laban sa bayan ng Diyos kung ganoon nga, batid natin... Ilang bagay na walang sino mang tao ang may taglay pansamantala lamang pagiging adulto, ang buhay sa! Ng sangkatauhan Pablo na walang sino mang tao ang Anak ng Diyos pag-ibig ang s'yang buklod natin C...

Yurikuma Arashi Crunchyroll, Sony Ht-mt300 Review, Doberman Litter Size, Ipad Air 2 Accessories Must Have, Google Play Subscription Not Working, Sony Subwoofer Flashing Yellow, Rzr Under Dash Amp Mount, Where To Buy Kitchen Sinks Near Me, City In Croatia Beginning With Z,